Do you speak English?

Do you speak Farsi?

Do you speak Urdu?

Do you speak Arabic?

Do you speak Pashto?

Do you speak French?